Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbieder: Timefortaxi
 • Aanbod: Het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Klant door een Vervoerder (derde) tegen een vooraf vastgestelde prijs.
 • Bagage: Collectief en individueel (als toepasselijk) wordt onderscheid gemaakt tussen Handbagage, Middel Bagage en Grote Bagage.
 • Bijzonder Personenvervoer: Het vervoer van invalide en hulpbehoevende personen, alsmede het vervoer van minderjarige personen

Overigens is het gebruik van kinderzitjes is GEEN VERPLICHTING bij de taxi.
U bent vrij een eigen stoeltje te verzorgen, echter zal Time For Taxi en/of haar chauffeurs niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de opslag van uw meegebracht stoeltje. Ook niet tegen (extra) betaling.

 • Klant: De natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die de Diensten van Aanbieder afneemt.
 • Diensten: Het faciliteren van vervoer voor Klanten door de Vervoerder tegen betaling van de ritprijs.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Aanbieder en Klant aangaande de levering van de Diensten door Aanbieder.
 • Ticket: Het ticket dat door Aanbieder aan Klant wordt verstrekt na het tot stand komen van de Overeenkomst.
 • Ticketprijs: De prijs van het Ticket, als vastgesteld c.q. overeengekomen per Aanbod en de daaruit voortvloeiende Overeenkomst.
 • Vervoerder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, diens personeel daarbij inbegrepen, die zich verbindt personen en bagage te vervoeren.
 • No-show: Een “No-Show” betekent dat een Taxi verschijnt op de met de klant afgesproken locatie, maar dat de klant niet is komen opdagen, zonder dat sprake is van een (tijdige) annulering.

*Handbagage: Een tas of soortgelijk stuk bagage met een maximale afmeting van 55 x 25 x 35 centimeter (L x B x H).
*Middel Bagage: Een koffer of soortgelijk stuk bagage met een maximale cumulatieve afmeting (L+B+H) van 150 centimeter.
*Grote Bagage: Een koffer of soortgelijk stuk bagage met een maximale cumulatieve afmeting (L+B+H) van 180 centimeter.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en Overeenkomst van Aanbieder.

Artikel 3: Overeenkomst & Ticket

Via de website van Time For Taxi kan de Klant een taxi reservering. De prijs die op de ticket staat is een vaste prijs. De Aanbieder vraagt Klant de gegevens compleet aan te leveren en altijd extra te controleren op onjuistheden.

Pas nadat de Klant het Aanbod heeft aanvaardt en de Aanbieder de betaling (artikel 9.1 Algemene Voorwaarden) van de Klant heeft ontvangen, komt een overeenkomst tot stand tussen partijen.
De Aanbieder verstrekt aan de Klant een bevestigingsmail na de totstandkoming van de Overeenkomst. Het Ticket is persoonlijk van aard en niet overdraagbaar aan derden, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen tussen de Vervoerder en de Klant.
Op voorvertoon van het Ticket is de Vervoerder gehouden tot het vervoeren van de Klant.

Artikel 4: Wijziging, Annulering & Restitutie

Wijziging

De Klant mag de Overeenkomst (met de daarbij behorende Ticketprijs) wijzigen of
annuleren via de mail of de link in de ontvangen bevestigingsmail. De Aanbieder dient schriftelijk (via de mail of de link in de ontvangen
bevestigingsmail) op de hoogte gesteld te worden van een wijziging. Een wijziging doorgeven is mogelijk tot twaalf (12) uur voordat het moment waarop het oorspronkelijke (eerst geboekte) vervoer plaatsvindt.
Annulering & Restitutie
Een annulering dient schriftelijk te geschieden en uiterlijk Twaalf (12) uur vóór het moment waarop het vervoer door Aanbieder plaatsvindt. Alleen dan heeft Klant recht op restitutie van de Ticketprijs.
Er bestaat geen recht op restitutie indien:
Een annulering binnen vierentwintig (24) uur voor het moment waarop het vervoer plaatsvindt; of
Indien de Overeenkomst tot stand komt binnen vierentwintig (24) uur voor het moment waarop het vervoer plaatsvindt.
Na ontvangst door de Aanbieder van een rechtmatige annulering (lid 2), vindt binnen (max) 72 uur oftwel 3 werkdagen restitutie van de Ticketprijs plaats.

Artikel 5: “No-Show”,

“No-Show” betekent dat een Taxi verschijnt op de met de Klant afgesproken locatie, maar dat de Klant niet is komen opdagen, zonder dat sprake is van een annulering. De Taxi keert dan zonder Klant naar de standplaats terug.
De Klant is in geval van een “No-Show” gehouden tot betaling van de overeengekomen Ticketprijs. Restitutie van de Ticketprijs is niet mogelijk.

Wachttijden/ophaal locaties voor transfers van de luchthaven (pick-ups van de luchthaven) is de standaard wachttijd 60 minuten, berekend op basis van de werkelijke landingstijd die op de Schiphol app te zien is.

De standaard ophaallocatie is op luchthaven SCHIPHOL BOVEN, bij VERTREK 3, UITGANG C, TWEEDE rijbaan.

Binnen 20 minuten na landing wordt de klant verzocht de telefoon aan te zetten zodat u een bericht kunt ontvangen van de chauffeur.

MP= Meeting Point als voor deze optie gekozen is bij het boeken deze locatie vind u tegenover de Burgerking in de centrale hal. U wordt daar opgehaald door de chauffeur.

TFT verlangt van de chauffeur dat er binnen 30 minuten na landing met de klant telefonisch contact is gelegd. Is dit niet gelukt, dan wordt er na 60 minuten in overleg met TFT €0,75 ct/min aan wachtgeld doorbelast aan de klant, welke de klant contant dient af te rekenen voordat de rit wordt gereden. De chauffeur zal dit bedrag innen. Als de klant weigert over te gaan tot betalen, voorafgaand aan de rit, dan behoudt de chauffeur zich het recht om de rit te staken en stelt TFT hier vooraf van op de hoogte.
In geval van een extreme vertraging 1 uur of langer, behoudt de bestuurder zich het recht om extra wachtgeld in rekening te brengen. €8,75 per/15min.
Dit altijd eerst overleggen met TFT. Als u als klant weigert en ervoor kiest op eigen kosten een andere taxi te nemen, dan kan dit niet worden verhaald op TFT.
De klant moet deze extra kosten rechtstreeks aan de bestuurder betalen. Voor transfers van een privé-adres wacht de bestuurder maximaal 15 minuten na de
gepubliceerde ophaaltijd. Na 15 minuten behoudt de bestuurder het recht om de
extra wachttijd in rekening te brengen van €0,75 ct/min. De klant moet deze extra
kosten rechtstreeks aan de bestuurder betalen. Als u als klant weigert en ervoor kiest op eigen kosten een andere taxi te nemen, dan kan dit niet worden verhaald op TFT.

Extra tussenstops
De kosten zijn binnen een straal van 5 km €6,50 vanaf de vertreklocatie.
€12,- tussen de 5-10 km; bij meer dan 10 km vanaf het vertrekadres zal er altijd eerst overleg met TFT plaatsvinden.

Artikel 6: Bagage

Tijdens het vervoer is Klant slechts gerechtigd de bagage als vermeld op het Ticket mee te nemen. Het meenemen van extra stukken Bagage is niet mogelijk, behoudens een schriftelijke afspraak met Aanbieder.
Voor extra Bagage wordt door Vervoerder aan Klant extra kosten in rekening gebracht of kan de rit geweigerd worden omdat het gewoonweg niet past in het voertuig.
Let op! De chauffeur kan NIET verplicht worden bagage op de zittingen te vervoeren.
Daarnaast heeft de Aanbieder c.q. de Vervoerder het recht bagage, welke door zijn aard
gevaarlijk c.q. (wettelijk) verboden is en/of aanleiding kan geven tot gevaarzetting, beschadiging of verontreiniging, te weigeren.
De Aanbieder kan NIET aansprakelijk gehouden worden voor zoekgeraakte en/of beschadigde bagage van de Klant.

Artikel 7: Vervoer van Dieren

De Klant mag huisdieren meenemen, mits er voorafgaand SCHRIFTELIJK toestemming is verleend door de Aanbieder. Dit uiterlijk vijf (5) dagen voor de geplande reis(rit)datum.
TFT acht het verplicht dat de dieren in een Bench vervoerd worden, tenzij de chauffeur in kwestie alsnog toestemming verleend. TFT zal NIET bemiddelen als dit, tegen welke extra betaling dan ook, toch heeft plaatsgevonden.
Bij weigering kunt u geen recht ontlenen aan restitutie van de ticketprijs.
Hulphonden moeten onder alle omstandigheden worden meegenomen, echter bij uitzondering van allergieën van de betreffende chauffeur. Dit zal door de Aanbieder vooraf getoetst worden bij de chauffeurs in samenwerking met TFT.
De klant zal geacht worden zelf voor een kleed te zorgen, dit alleen als er tijdens de rit het te vervoeren dier op de zitting moet plaatsnemen.

Artikel 8: Bijzonder Personenvervoer

Bijzonder Personenvervoer is alleen mogelijk na voorafgaand SCHRIFTELIJKE toestemming van de Aanbieder en mits het verzoek van de Klant tot Bijzonder Personenvervoer, uiterlijk drie (3) dagen voor de dag van de aanvang van het vervoer schriftelijk aan de Aanbieder gedaan is. Onder bijzonder vervoer wordt verstaan, doch niet uitsluitend, vervoer van (kleine) kinderen die wegens veiligheidsvoorschriften in Kinderzitjes plaats moeten nemen. Kinderzitjes zijn GEEN verplichting in de taxi. Hiervoor zal de Klant zelf zorg moeten dragen; de Vervoerder (in dezen TFT oftwel een van haar chauffeurs) zal hiermee niet standaard uitgerust zijn en kan hiertoe ook niet verplicht worden.
In speciale gevallen zal, mits de chauffeur hiervoor zorg kan dragen, een meerprijs berekend worden.

Artikel 9: Vertraging

De Aanbieder c.q. de Vervoerder zal altijd trachten voor vervangend vervoer te zorgen als de Klant onverwachte REIS vertraging heeft opgelopen. Volledige restitutie is van kracht als de Klant, aantoonbaar bewijs heeft dat de opgelopen vertraging buiten haar schuld heeft plaatsgevonden.
*Bijvoorbeeld: heeft u zich verslapen dan kan het zijn dat de chauffeur de ophaallocatie verlaat doordat zijn/haar planning hierdoor in het gedrang komt. Aantoonbaar bewijs zal wel overgedragen moeten worden. Voldoet de chauffeur hier niet aan, kunt u rekenen op volledige teruggave van uw gelden. De chauffeur neemt in zijn planning verplicht een speling op van 15 minuten per rit. U kunt maximaal 15 minuten vertraagd zijn, maar houdt u er rekening mee dat OOK de chauffeur maximaal 15 minuten vertraagd kan zijn en deze u hiervan wel op de hoogte stelt.

Artikel 10: Betaling

De Ticketprijs kan door de klant worden voldaan middels Ideal/creditcard via de website of een directe betaling aan de chauffeur middels contant geld, pin of creditcard.
Voor zakelijke afnemers bestaatde mogelijkheid betaling te laten plaatsvinden op factuurbasis. Aanbieder is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Klant te verrekenen met zijn schuld(en) aan Klant. Facturen van zakelijke afnemers kennen een betaaltermijn van veertien dagen.
De zakelijke afnemer is na het verstrijken van die termijn direct in verzuim en €20 administratiekosten verschuldigd. Deze kosten worden automatisch in rekening gebracht. Indien betaling na 30 dagen alsnog is uitgebleven is de zakelijke afnemer tevens verschuldigd 15% incassokosten over het verschuldigde, met een minimum van € 50,00.

Artikel 11: Vervoer en Vervoersvoorwaarden

Vervoerder, dan wel een door de vervoerder geselecteerde partner, draagt zorg voor het feitelijke vervoer van de Klant. Indien een geselecteerde partner het vervoer verzorgt, dan komt tussen Klant en Vervoerder een vervoersovereenkomst tot stand met betrekking tot het fysieke vervoer.
Op de vervoersovereenkomst en het feitelijke vervoer door Vervoerder van de Klant en diens Bagage, zijn van toepassing de algemene (vervoers) voorwaarden
zoals gehanteerd door de Vervoerder.
In het geval van een conflict tussen de Algemene Voorwaarden en de algemene (vervoers)voorwaarden als gehanteerd door een partner van de Vervoerder, zullen deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
De Klant zal de op het Ticket aangegeven datum, locatie en tijdstip gereed staan voor aanvang van het vervoer, met dien verstande dat de taxi 15 minuten eerder of later kan arriveren in verband met verkeersomstandigheden en klant daar rekening mee houdt zoals eerder genoemd in Artikel 9

Artikel 12: Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten schriftelijk en binnen tien (5) werkdagen na factuurdatum, door Klant bij Aanbieder worden ingediend.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Aanbieder

De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Diensten, of ten gevolge van het vervoer door Vervoerder van Klant en / of diens Bagage (inclusief letselschade, financiële schade en materiële schade geleden door Klant).
Mocht de Aanbieder ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid aansprakelijk zijn jegens de Klant, is de aansprakelijkheid van de Aanbieder jegens de Klant uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Klant aan de Aanbieder betaalde vergoedingen exclusief BTW/ het factuurbedrag.
De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder of haar chauffeurs/opdrachtnemers.
De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze schade zou voortvloeien uit het feit dat de Aanbieder en / of de Vervoerder voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder, maar niet beperkt tot
wetten, voorschriften, besluiten en instructies), noch voor niet- naleving van deze wetten en voorschriften door de Klant, inclusief, maar niet beperkt tot de instructies van de Aanbieder en / of de Vervoerder (inclusief maar niet beperkt tot instructies op haar website met betrekking tot de aankomsttijd en contactgegevens) tijdens het boekingsproces.

Artikel 14: Overmacht

De Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van een of meerdere verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Aanbieder is tevens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van de Vervoerder of ingeschakelde derden, alsmede iedere situatie waarop de Aanbieder feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, zoals ongevallen, vertraging door ongevallen, vertraging door controlepunten, extreme weersomstandigheden en handelingen van terrorisme of file.

Artikel 15: Privacy

De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Aanbieder en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens. De Klant mag de gegevens die de Aanbieder over hem heeft verwerkt desgewenst inzien. De Klant heeft het recht de Aanbieder te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de Klant te verwijderen of af te schermen. Aanbieder zal op dit verzoek binnen vier (4) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van de Aanbieder en het privacybelang van de Klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de Klant informeren in hoeverre nog gebruik gemaakt kan worden van de diensten, danwel beperkt of wellicht verhinderd.

Artikel 16: Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten op alle diensten die de Aanbieder ter beschikking stelt, rusten bij de Aanbieder of bij derden van wie Aanbieder het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze dienst(en) aan de Klant ter
beschikking te stellen.

Artikel 17: Varia

Nietigheid van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet.
Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk overeenkomen met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

Artikel 18: Toepasselijk Recht & Forumkeuze

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.
Alleen de Nederlandse rechter is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd tot beslechting van geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.

Time For Taxi en Gensha Chauffeursdiensten wenst u een plezierig vervoer en samenwerking toe. Tot snel weer!!!

Time For Taxi

Tel: +31 6 25338230

info@timefortaxi.com